مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی در قالب word به صورت کامل با کیفیت عالی در ۱۱۸ صفحه به قیمت ۲۲۰۰۰ تومان که لینک دانلود بلافاصله بعد از پرداخت نمایش داده می شود.

تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

مقاله تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

قسمتی از این مقاله :
دنیاي متغیر امروز ایجاب می کند که سازمانها براي بقاء به دنبال ابزاري نوین باشند، یکی ازابزارهایی که می تواند سازمانها را در تأمین این اهداف یاري کند، مدیریت دانش است. مدیریت دانش فرایندي است که به سازمانها کمک می کند اطلاعات مهم را بیابند، گزینش، سازماندهی ومنتشر کنند و تخصصی است که براي فعالیتهایی چون حل مشکلات، آموختن پویا و تصمیم گیري ضروري است. در سال هاي اخیر، سازمان ها و شرکت هاي مختلف، پیوستن به روند دانش را آغاز کرده اند و مفاهیم جدیدي چون کاردانش، دانشکار،مدیریت دانش و سازمان هاي دانشی خبر از شدت یافتن این روند می دهند. سازمان ها نه تنها از طریق سازگاري منفعلانه، بلکه به واسطه کارکرد متقابل فعال، خود را با محیط هاي بی ثبات وفق می دهند.سازمان ها به راحتی می توانند تغییر شکل دهند، با این همه، بسیاري از دیدگاه هاي موجود در زمینه سازمان از یک حالت منفعلانه و ایستا برخوردارند. سازمانی که درصدد سازگاري کامل خود با محیط در حال تغییر است، باید علاوه بر خلق اطلاعات و دانش، بتواند آن ها را به طرز موثري، مورد پردازش قرار دهد هم چنین اعضاي سازمان باید نه تنها منفعل نبوده، بلکه باید به عنوان عامل فعال در نوآوري عمل کنند.
سازمان ها منابع مختلفی از قبیل سرمایه،تکنولوژي تولید،نیروي انسانی،مواد اولیه و… در اختیار دارند. پژوهش ها به عنوان مثال پژوهش( Hales,2002 ;Nonaka,1994 ;Wiig, 2003) نشان داده است که بیشتر سازمان هاتمرکز اصلی خود را بر اداره ي منابع فیزیکی قرار داده و مزیت هاي رقابتی خود را بر آن مبنا استوار کرده اند. پیدایش عصر دانش باعث ناکارآمدي بسیاري از جهت گیري ها و رویکردهاي سنتی گردید. جهت گیري هاي نوین، به رویکردهاي مبتنی بر منابع ناملموس تکیه دارد. بررسی هاي به عمل آمده نشان می دهد که سازمان ها به صورت عام و شهرداري(در این پژوهش) از همه ي دانش خود که مهم ترین دارایی ناملموس آنها به شمار می رود استفاده نمی کنند زیرا مدیریت دانش به خودي خود و بدون برنامه ریزي اتفاق نمی افتد دستیابی به دانش مستلزم شناسایی منابع آن و آشنایی با فرایندهاي مدیریت دانش براي کارکنان در همه ي سطوح سازمانی است. دانش، ماهیتی اجتماعی و نهفته داشته و در ذهن کارکنان نهفته است و با خروج آنها از سازمان، این دانش که سرمایه هاي عظیم سازمانی محسوب می شود،خارج می گردد. آشنایی با مدیریت دانش به شهرداري در راستاي شناسایی دانش نهفته کمک خواهد کرد .
بسیاري از سازمان ها بدون آسیب شناسی صحیح از فرایندها و مولفه هاي کلیدي اثر گذار برمدیریت دانش،اقدام به اجراي برنامه هاي مدیریت دانش می کنند که در اکثر موارد اجراي این برنامه ها با شکست مواجه می شود. با توجه به پژوهش هاي انجام شده توسط (۲۰۱۳Alazmi & Zairi, ) سازمان ها قبل از اجراي شتاب زده ي برنامه هاي مدیریت دانش بایستی پژوهش هایی را در زمینه ي آسیب شناسی وشناسایی مولفه ها و عناصر کلیدي مدیریت دانش انجام دهند. در این پژوهش به دنبال آن هستیم تا با شناسایی و سنجش وضعیت مولفه هاي کلیدي و اثرگذار، راهکارهاي لازم را براي اجراي موفقیت آمیز فرایندهاي مدیریت دانش در شهرداري زاهدان ارائه نماییم. فرایندهاي مدیریت دانش شامل ایجاد و کسب دانش هاي جدید،ذخیره سازي، توزیع و انتقال دانش و بکارگیري دانش، ارتباط تنگاتنگی با مولفه هاي کلیدي موفقیت مدیریت دانش در سازمان دارند. از طرفی دیگر،تعیین موانع ومحدودیت هاي اجراي برنامه هاي مدیریت دانش؛منوط به شناسایی این مولفه ها می باشد، بنابراین با توجه به مطالب فوق الذکر، ما در این تحقیق به دنبال این هستیم، که آیا فرایند مدیریت دانش با بهبود عملکرد در شهرداری رابطه وجود دارد یا خیر؟

فهرست مطالب
عنوان صفحه
فصل اول ۱
کلیات تحقیق ۱
۱-۱٫مقدمه. ۲
۱-۲٫بیان مسئله ۳
۱-۳٫اهمیت و ضرورت انجام تحقیق ۴
۱-۴٫هدف های تحقیق ۶
۱-۴-۱٫ هدف کلی ۶
۱-۴-۲٫ هدف های ویژه ۶
۱-۵٫فرضیات تحقیق. ۷
۱-۶٫چارچوب نظری تحقیق ۷
۱-۷٫قلمرو پژوهش……….. ۸
۱-۷-۱٫ قلمرو مکانی پژوهش ۸
۱-۷-۲٫ قلمرو زمانی پژوهش ۸
۱-۷- ۳٫ قلمرو تحقیق از بعد موضوعی ۸
۱-۸٫روش شناسی تحقیق….. ۹
۱-۸-۱٫ روش تحقیق ۹
۱-۸-.۲ روش گردآوري داده ها ۹
۱-۸-۳٫ روش نمونه گيري ۹
۱-۸-۴٫ روش تحلیل داده هاي تحقیق ۱۰
۱-۹٫تعریف واژگان ۱۰
۱-۹-۱٫ تعاریف نظری واژگان ۱۰
۱-۹-۲٫ تعاریف عملیاتی واژگان ۱۱
خلاصه فصل اول ۱۲
فصل دوم ۱۳
ادبیات و پیشینه تحقیق ۱۳
۲-۱ مقدمه ۱۴
۲-۲ تعاریف ارائه شده از مدیریت دانش ۱۶
۲-۳ تاریخچه مدیریت دانش ۱۸
۲-۴ انواع دانش ۲۳
۲-۵ ساختار مناسب سازمان های دانش محور ۲۴
۲-۶ تئوریهای مدیریت دانش ۲۷
۲-۶-۱ تئوري سرمايه انساني ۲۷
۲-۶-۲ تئوری ویگ ۲۸
۲-۷ رویکردهای مدیریت دانش ۲۸
۲-۸ معرفی مدل هایی مختلف مدیریت دانش ۲۹
۲-۸-۱ مدل پایه ساختمان دانش ۲۹
۲-۸-۲ مدل فرآیند دانش ۳۲
۲-۸-۳ مدل مشارکتی در یاددهی‌ و یادگیری ۳۲
۲-۸-۴ مدل بینش: از اطلاعات به‌ بصیرت و دانایی ۳۳
۲-۸-۵ مدل دانش ضمنی ۳۳
۲-۸-۶ مدل حلزونی دانش ۳۴
۲-۸-۷ مدل مفهومی مدیریت دانش ۳۷
۲-۸-۸ مدل راه‌حل دانش ۳۷
۲-۸-۹ چرخه حیات مدیریت دانش ۳۷
۲-۹ انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب ۳۸
۲-۱۰ اجزا و عناصر مدیریت دانش ۳۹
۲-۱۱ کاربردهای مدیریت دانش ۴۰
۲-۱۲ خلق، کسب و توسعه دانش ۴۲
۲-۱۳ مزایای مدیریت دانش ۴۹
۲-۱۴ عوامل موفقیت مدیریت دانش ۵۰
۲-۱۵ موانع موفقیت مدیریت دانش ۵۱
۲-۱۶ مديريت دانش شهرداري ۵۲
۲-۱۶-۱ مزاياي مديريت دانش در شهرداري: ۵۳
۲-۱۷ مديريت دانش شهروندان در شهرداري ۵۴
۲-۱۸ مشاركت شهروندان درمديريت شهري از ديدگاه مديريت دانش ۵۵
۲-۱۸-۱ میزان مشارکت شهروندان در امور شهر ۵۶
۲-۱۸-۲ نتایج مثبت مشارکت شهروندان ۵۶
۲-۱۹ ابزار هاي مشاركت شهروندان در شهرداري ۵۷
۲-۱۹-۱ سامانه ۱۳۷ ۵۷
چرخه کار سامانه ۱۳۷ ۵۹
۲-۱۹-۲ شبكه سامد ۶۰
بخش دوم ۶۲
۲-۲۰ تعاریف عملکرد ۶۲
۲-۲۱ ضرورت و اهمیت بهبود عملکرد ۶۲
۲-۲۲ فرآیند ارزیابی عملکرد ۶۳
۲-۲۳ نگاه مبتنی بر منبع مدیریت دانش و بهبود عملکرد در فضای رقابتی ۶۴
۲-۲۴ ارایه مدلی مفهومی « با توجه به رابطه مدیریت دانش و مزیت رقابتی» ۶۶
بخش سوم ۶۸
۲-۲۵ پیشینه پژوهش ۶۸
۲-۲۵-۱-۱ پژوهش های داخلی ۶۸
۲-۲۵-۱-۲- پژوهش های خارجی ۷۰
خلاصه فصل ۷۲
فصل سوم ۷۳
روش شناسی تحقیق ۷۳
۳-۱ مقدمه ۷۴
۳-۲ روش شناسی پژوهش ۷۴
۳-۳ فرایند پژوهش ۷۵
۳-۴ عرصه پژوهش ۷۵
۳-۴-۱ عرصه ی موضوعی پژوهش ۷۵
۳-۴-۲ عرصه ی مکانی پژوهش ۷۵
۳-۴-۳ عرصه ی زمانی پژوهش ۷۵
۳-۵ متغیرهای تحقیق ۷۵
۳-۶ فرضیه تحقیق ۷۶
۳-۷ جامعه آماری ۷۷
۳-۸ حجم نمونه و روش محاسبه ۷۷
۳-۹ ابزار گردآوری داده ها ۷۷
۳-۱۰ ساختار پرسشنامه تحقیق ۷۸
۳-۱۱ روایی ابزار گردآوری اطلاعات:. ۷۹
۳-۱۲ پایایی ابزار گردآوری اطلاعات ۸۰
۳-۱۳ تکنیک های آماری مورد استفاده در پژوهش ۸۱
خلاصه فصل سوم ۸۱
فصل چهارم ۸۲
نتیجه گیری و پیشنهادها ۸۲
۴-۱٫ مقدمه ۸۳
۴-۲٫آمار توصیفی مربوط به نمونه تحقیق ۸۴
۴-۲-۱٫جدول فراواني و نمودار دايره اي براي جنسيت پاسخ دهندگان ۸۴
۴-۲-۱-۱٫جدول فراوانی جنسیت ۸۴
۴-۲-۱-۲٫نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان ۸۴
۴-۲-۲-جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۵
۴-۲-۲-۱٫جدول فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ۸۵
۴-۲-۲-۲٫نمودار دایره ای درصد فراوانی میزان تحصیلات پاسخ دهنگان ۸۶
۴-۲-۳-جدول فراوانی و نمودار دایره ای برای میزان سابقه خدمت پاسخدهندگان ۸۷
۴-۲-۳-۱٫جدول فراوانی مربوط به میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۸۷
۴-۲-۳-۲٫نمودار دایره ای برای میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۸۷
۴-۲-۴٫فراوانی ونمودار دایره ای برای میزان سن پاسخ دهندگان.. ۸۸
۴-۲-۴-۱٫فراوانی مربوط به میزان سن پاسخ دهندگان ۸۸
۴-۲-۴-۲٫نمودار دایره ای برای میزان سابقه خدمت پاسخ دهندگان ۸۹
۴-۳٫آمار استنباطی ۸۹
۴-۳-۱٫ آزمون فرضیه ها ۸۹
خلاصه فصل چهارم ۱۰۳
فصل پنجم ۱۰۴
نتیجه گیری و پیشنهادها ۱۰۴
۵-۱٫ خلاصه یافته های پژوهش ۱۰۵
۵-۲٫ نتیجه گیری بر اساس نتایج فرضیه ها ۱۰۵
۵-۳٫ پیشنهاد ها ۱۱۰
۵-۴٫ پیشنهادهای جانبی ۱۱۱
۵-۴-۱٫ پیشنهاد به مشاوران مدیریت ۱۱۱
۵-۴-۲٫ یشنهاد به برنامه ریزان درسی دانشگاه های کشور ۱۱۱
محدودیت های تحقیق ۱۱۴
خلاصه فصل پنجم ۱۱۵
منابع و مآخذ ۱۱۶

جهت دانلود مقال بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی از فرم زیر اقدام نمایید.

نوشته بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی word اولین بار در نمونه سوالات پیام نور | همیار دانشجو پدیدار شد.

منبع : نمونه سوالات پیام نور | همیار دانشجوبررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی word
برچسب ها : دانش ,مدیریت ,پژوهش ,تحقیق ,سازمان ,میزان ,مدیریت دانش ,پاسخ دهندگان ,برای میزان ,عملکرد سازمانی ,تاثیر مدیریت ,بررسی تاثیر مدیریت ,برای میزان س